Algemene voorwaarden

1.        AI onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en behoudens verkoop intussen. 
2.        Op straffe van ontvankelijkheid dienen alle klachten betreffende zichtbare gebreken van de 
koopwaar schriftelijk gedaan te worden binnen 48 uur na levering van de koopwaar. 
3.        In geval van verborgen gebreken of niet-conforme levering zijn wij slechts gehouden tot 
het vervangen van de door ons geleverde koopwaar. Verder aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. 
4.         LEVERINGSTERMIJN 
De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend, maar nooit bindend. 
Zij zullen slechts als bindend aanzien worden wanneer zulks uitdrukkelijk vermeld is in de 
bijzondere voorwaarden van de overeenkomst. In geen geval kan de klant schadevergoeding 
eisen wegens vertraging van levering of uitvoering, noch kan de klant de overeenkomst 
verbreken. 
Indien de goederen of werken door toedoen of nalatigheid van de koper niet op het 
Overeengekomen tijdstip p of in de overeengekomen periode geleverd of uitgevoerd kunnen 
worden, hebben wij het recht de prijs eenzijdig aan te passen aan de prijs die van kracht 
is op het ogenblik dat de goederen wel geleverd kunnen worden, zonder dat de koper 
de verbreking of ontbinding van de overeenkomst wegens prijsverhoging zou kunnen 
vorderen. Tevens hebben wij het recht in bovenvermeld geval op vergoeding van alle 
kosten en schade ten gevolge hiervan. 
Indien de koper weigert gebruik te maken van ons eigen transport, rekenen wij 50 euro transportkosten aan voor het inschakelen van een externe transporteur. 
5.        In geval van verzending franco, reizen de goederen voor risico van de koper. AI de goederen 
die wij leveren worden bij hun vertrek zorgvuldig nagekeken. In geval van een fabricage- 
fout, door ons vastgesteld en aanvaard, behouden wij het recht om de betwiste 
artikelen te vervangen. 
De terugzending van goederen wordt slechts toegestaan na voorafgaande overeenkomst 
en op voorwaarde dat wij ons schriftelijk akkoord hebben verklaard. Geen enkele korting of 
welke afhouding ook zal worden toegestaan op het bedrag van onze facturen indien geen 
creditnota door ons werd opgemaakt. Er wordt een waarborg aangerekend voor paletten: Europalet : 15 euro, halve palet 10 euro, kwartpalet 5 euro. 
6.        Het minimum bestelbedrag voor franco levering bedraagt 400 euro exclusief BTW. 
Bestellingen vanaf 250 euro exclusief BTW kunnen evenwel uitgevoerd worden mits een berekening van portkosten ten belope van 25 euro exclusief BTW. 
Bij betaling binnen de 7 dagen wordt vanaf 400 euro exclusief BTW 2% kontante korting toegekend. De kontante betalingskorting is enkel geldig wanneer alle andere facturen voldaan zijn. 
Indien de bestelling telefonisch, handgeschreven per fax of als mail wordt gestuurd worden 10 euro administratiekosten aangerekend. Voor bestellingen via de webshop of via oplaadbare bestanden (csv, excel, pdf, …) worden geen administratiekosten aangerekend. 
7.        Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wevelgem op 30 dagen na factuurdatum. Vanaf 
dit ogenblik en van rechtswege wordt een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand 
zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling dient gedaan, dit in afwijking van de voor- 
schriften van art. 1146 B.W. 
8.        De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur en/of wissel maakt het verschuldigd 
saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen en/of wisseIs, van rechtswege 
onmiddellijk opeisbaar. 
9.        In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder 
ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 250 Euro en een maximum van 1860 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit bij wijze van convetionele schadebeding. 
10.      Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten 
van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden niet 
kunnen inroepen, wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere klant verklaart zich 
bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. En door het feit dat de besteller 
ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij kennis te hebben genomen van onze 
verkoopsvoorwaarden. 
11.      EIGENDOMSVOORBEHOUD 
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. 
Alle risico’s zijn ten laste van de koper. 
12.      Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kan de verkoop van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, zodanig dat de verkoper 
steeds gerechtigd is de geleverde goederen terug te halen bij de koper, onverminderd 
de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting 
hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. 
Wanneer de koper zijn bestelling eenzijdig zou teniet doen, zal de verkoper het recht 
hebben ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen ofwel de ontbinding. 
Ingeval de verkoper de ontbinding vordert is de koper een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd van 30 % van de prijs zonder dat de verkoper enige bewijsvoering 
desbetreffend zal moeten voortbrengen. De meerdere schade zal door verkoper in 
concreto moeten bewezen worden. 
13.       CONVENTIONELE INPANDGEVING 
Partijen komen eveneens uitdrukkelijk overeen dat alle leveringen één geheel vormen 
en als dusdanig dienen als pand voor de betaling van alle schulden ingevolge deze 
leveringen, ook deze met betrekking tot andere leveringen dan deze die het voorwerp 
uitmaken van deze bestelling/factuur. 
14.      Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten 
houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de 
verkoopsvoorwaarden. Indien het vertrouwen in de koper zijn kredietwaardigheid is 
geschonden kunnen wij de geschikte waarborgen eisen. Indien de koper weigert hierop 
in te gaan kunnen wij de bestelling of een deel ervan annuleren. 
15.      Verkochte goederen worden in principe niet teruggenomen. 
16.      Het vredegerecht van het Kanton Menen, de rechtbank van Koophandel en de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd in geval van 
betwistingen of geschillen. Wij behouden ons echter het recht voor, afstand te doen van 
deze rechtsmacht toekennende clausule. 
17.      BV Mannavita behoudt zich het recht voor om het leveren te weigeren aan V.Z.W’s die 
goederen aankopen met het doel deze te commercialiseren en hierdoor aan 
oneerlijke concurrentie doen met de reguliere handel. Een eventuele levering met een volumekorting van maximaal 10% op de 
geleverde consumentenprijzen kan overwogen worden in bepaalde gevallen.